گازوئیلی

موتور پمپ 4 اینچ پرادو
موتور پمپ 3 اینچ پرادو
موتور پمپ 4 کیلووات کاما
موتور پمپ 3 کیلووات کاما