بنزینی

موتور پمپ 4 اینچ پرادو
موتور پمپ 3 اینچ  پرادو
موتور پمپ 2 اینچ کوئین
موتور پمپ 2 اینچ پرادو
موتور پمپ 2 اینچ کوشین
موتور پمپ 2 اینچ طرح هوندا
موتور پمپ 2 اینچ روبین