سمپاش

پمپ سمپاش 150 بار تایلند
پمپ سمپاش 80 بار تایلند
پمپ سمپاش 50 بار تایلند
پمپ سمپاش لوشانگ تایوانی
پمپ سمپاش چینی
سمپاش 8 لیتری