گازوئیلی

موتور برق  سایلنت 8  کیلووات پرادو
موتور برق 5.5 کیلووات پرادو
موتور برق 5.5 کیلووات Kama
موتور برق 3 کیلووات kama