انواع کفکش های 1.1.4

انواع کفکش های 1.1.4

کفکش 1.1/4-43 متر 

مدل :SPA2-40/4-0/75F

توان موتور:1 اسب بخار

خروجی :1 1/4 اینج

ارتفاع:43 متر

جریان برق:تک فاز
کفکش 1.1/4 -52 متر 

مدل :SPA2-50/5-0/9F

توان موتور:1/3 اسب بخار

خروجی :1 1/4 اینج

ارتفاع:53 متر

جریان برق:تک فاز
کفکش 1.1/4-65 متر 

مدل :SPA2-60/6-1/1F

توان موتور:1/5 اسب بخار

خروجی :1 1/4 اینج

ارتفاع:65 متر

جریان برق:تک فاز
کفکش 1.1/4-90 متر 

مدل :SPA3-65/6-2/2F

توان موتور:3 اسب بخار

خروجی :1 1/4 اینج

ارتفاع:90 متر